BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/138/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i art. 231 §1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stawiski, będącej częścią działki 819/1,oznaczonej zgodnie ze wstępnym projektem podziału numerem 819/8, o powierzchni 1,6043 ha położonej w Stawiskach przy ulicy Łomżyńskiej, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051428/8 na rzecz Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach. 

§ 2. Zbycie nastąpi na podstawie art. 231 §1 kc na wniosek posiadacza, celem realizacji jego roszczenia, w drodze pozasądowej w formie aktu notarialnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 14:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1719 razy