BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2012 rok.

            Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Stawiski, uchwala się co następuje:

§1.  Przyjmuje się Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Traci moc Uchwała Nr 134/XXVIII/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym na terenie Gminy Stawiski.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1698 razy