BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/96/11 Rady Miejskiej W Stawiskach

z dnia: 27 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2012 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na rok 2012 – stanowiący załącznik do uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 11:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1965 razy