BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/197/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Stawiski.

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz 567 oraz z 2013 r. poz.153) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, poz. 1445, z roku 2013 r. poz. 21), w wykonaniu uchwały Nr XIII/112/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie Gminy Stawiski, nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 (zmienionego uchwałami Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012 roku i Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 roku.

§ 2.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża na terenie gminy Stawiski obejmujący obszar położony w obrębie gruntów wsi: Romany, Sokoły, Mieszołki, Lisy, Żelazki, Mieczki Sucholaszczki, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański zwany dalej „planem”.

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 92,2 ha.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża (2 x 400 kV) na terenie Gminy Stawiski", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na arkuszach oznaczonych literami od A do K.

§ 3. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
a) granice terenu objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,
d) klasyfikacja dróg,
e) oś projektowej linii elektroenergetycznej 400 kV;

pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4.1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) zasady podziału nieruchomości objętych planem;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala ze względu na niewystępowanie w obszarze objętym ustaleniami planu:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

4) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. Celem planu jest ustalenie przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - Łomża, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 6.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

2) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi – główny sposób zagospodarowania terenu;

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) symbolu przeznaczenia terenu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe;

6) projektowanej linii lub linii elektroenergetycznej 400 kV – należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV Ełk – Łomża, która jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

7) pasie technologicznym – należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m, tj po 35 m po obu stronach od osi linii 400 kV;

8) osi linii – należy przez to rozumieć oś linii przebiegającą przez środek grupy przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV;

9) słupie – należy przez to rozumieć konstrukcję wsporczą linii elektroenergetycznej 400 kV.

2. Definicje innych pojęć i określeń użyte w niniejszej uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 7. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczone na cele rozwoju infrastruktury technicznej. Tereny objęte ustaleniami planu zostały oznaczone następującymi symbolami przeznaczenia terenu:

1) tereny rolnicze oznaczone symbolami:

a) R – grunty orne;
b) RZ – łąki i pastwiska;
c) W – rowy;
d) N – nieużytki;

2) tereny lasów oznaczone symbolem ZL/TL;

3) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS;

4) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KD-Z tereny dróg publicznych –droga zbiorcza,
b) KD-L tereny dróg publicznych –droga lokalna,
c) KD-D tereny dróg publicznych –droga dojazdowa,
d) KDW tereny dróg wewnętrznych.

§ 8.1. Na terenach, o których mowa w § 7 ustala się przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - wraz z pasem technologicznym tej linii.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się możliwość budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV, a także możliwość rozbiórki linii, na warunkach i zasadach określonych w ust 4 - 8.

3. Ustala się granice pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV w odległości 35 m po obu stronach od osi projektowanej linii 400 kV.

4. Na terenie pasa technologicznego ustala się:

1) zakaz lokalizowania kubaturowych obiektów budowlanych;

2) zakaz tworzenia hałd, nasypów;

3) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej bezpośrednio pod linią i w odległości 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego;

4) obowiązek korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi linii energetycznych;

5) obowiązek uzgadniania z właścicielem linii wszelkich zmian w zagospodarowaniu nieruchomości.

5. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) możliwość lokalizowania słupów elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) obowiązek zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego skrajnego przewodu linii nad powierzchnią ziemi zgodnie z warunkami szczególnymi;

3) w celu ochrony cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych ustala się lokalizację słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż:

a) 10 m od krawędzi skarp cieków wodnych,
b) 5 m od krawędzi skarp rowów melioracyjnych,

4) wykonanie skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

a) drogami, zgodnie z przepisami szczególnymi o zachowaniu skrajni drogowej, a przy równoległym usytuowaniu przebiegu linii względem dróg – obowiązek zachowania odległości wymaganych zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) ciekami wodnymi, urządzeniami melioracyjnymi i wodnymi, zgodnie z przepisami szczególnymi;
c) istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną (podziemną i nadziemną), zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie i ustaleniami w § 14;

5) lokalizacja słupów linii 400 kV przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi:

a) wojewódzką minimum 20 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;
b) powiatowymi minimum 20 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;
c) gminnymi minimum 15 m licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni;

6) słupy sąsiadujące z pasem drogowym zaprojektować z obostrzeniami - zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) w przypadku lokalizacji w sąsiedztwie linii 400 kV farm wiatrowych należy zachować odległość turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej 400 kV określoną jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od skrajnego przewodu linii powinna być większa niż „3d”, gdzie „d” jest średnicą koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej;

8) rozwiązania techniczne, skrzyżowania i zbliżenia linii 400 kV, w stosunku do obiektów, o których mowa w pkt. od 2 do pkt.7 należy uzgodnić odpowiednio z ich właścicielem lub użytkownikiem.

6. Projektowane na obszarze planu obiekty (słupy) o wysokości równej i większej od 50 m npt należy każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłaszać do Dowództwa Sił Powietrznych RP.

7. Oświetlenie przeszkodowe słupów i linii na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone zostały dla obszaru pasa technologicznego linii 400 kV, będącego jednocześnie obszarem planu, w §8.

§ 10. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze planu nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych;

2) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez przestrzeganie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;

3) obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów natężeń pól oddziaływania:

a) maksymalna wartość pola elektrycznego 10 kV/m;
b) maksymalna wartość pola magnetycznego 60 A/m;

4) wycinka drzewostanu w pasie technologicznym linii wyłącznie w zakresie niezbędnym do budowy i prawidłowej eksploatacji linii elektroenrgetycznej 400 kV, na podstawie przepisów szczególnych;

5) obowiązek zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby, a po zakończeniu montażu i budowy słupów, przywrócenie pierwotnego stanu, umożliwiającego prowadzenie prac rolniczych;

6) obowiązek wywozu urobku z wykopów pod fundamenty słupów w miejsce wskazane przez Burmistrza Stawisk;

7) obowiązek zabezpieczenia istniejących urządzeń wodno - melioracyjnych, w szczególności rowów oraz sieci drenarskich. W przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia melioracyjne, należy opracować projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych, który po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych urządzeń należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

§ 11. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości objętych planem:

1) dopuszcza się wtórne podziały geodezyjne gruntów rolnych i leśnych na cele związane z rolniczym i leśnym użytkowaniem terenu zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nie ustala się zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zostały ustalone i zawarte odpowiednio w §8, §17, §18 i §19.

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) na obszarze objętym planem adaptuje się przebieg istniejących dróg:

a) drogi publicznej kategorii wojewódzkiej Nr 648 (Miastkowo DK 61 – Przytuły DW 668), oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 KD-Z,
b) dróg publicznych kategorii powiatowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 02 KD-Z – droga Nr 1830B (Stawiski – Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne), 03 KD-L – droga Nr 1827B (Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany) i 04 KD-L – droga Nr 1821B (Stawiski – Rogale – Sokoły – Romany – Wilamowo – Słucz),
c) dróg publicznych kategorii gminnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 05 KD-L - droga Nr 104528B (Rostki – Mieczki Sucholaszczki), 06 KD-D – droga Nr 104521B (Dzięgiele - Romany), 07 KD-D – droga Nr 104577B (Jurzec - Mieczki Sucholaszczki), 08 KD-D – droga Nr 104558B (Jurzec – droga powiatowa Nr 1830B) i 09 KD-D – droga Nr 104529B (Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo),
d) dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KDW do 16 KDW;

2) dla dróg publicznych ustala się:

a) 01 KD-Z i 02 KD-Z: klasa drogi – zbiorcza; szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 20 m,
b) 03 KD-L i 04 KD-L: klasa drogi – lokalna; szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych – według stanu istniejącego (12 – 13 m),
c) 05 KD-L: klasa drogi – lokalna; szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m,
d) 06 KD-D, 07 KD-D, 08 KD-D i 09 KD-D: klasa drogi – dojazdowa; szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych – według stanu istniejącego (10 – 11 m); włączenie dróg wewnętrznych 11 KDW i 12 KDW z zapewnieniem normatywnych skosów na skrzyżowaniu;

3) dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KDW do 16 KDW ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: dróg oznaczonych symbolami 3 KDW i 10 KDW – 5 m, pozostałych dróg według stanu istniejącego (od 5 do 13 m);

4) obsługę komunikacyjną projektowanej linii 400 kV należy zapewnić z istniejących dróg oraz poprzez wyznaczenie na gruntach odpowiednich służebności przejazdu na podstawie przepisów szczególnych.

2. Na terenach, w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na warunkach i zasadach określonych w § 8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego linii 400 kV na warunkach i zasadach określonych w § 8;

3) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się przebieg osi projektowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV w sposób określony graficznie na rysunku planu;

2) dopuszcza się budowę systemów infrastruktury technicznej, w tym odgałęzienia od projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Raczki – Łomża do gminy Jedwabne z uwzględnieniem projektowanej linii 400 kV;

3) budowa systemów infrastruktury technicznej, ich przebudowa i rozbudowa, z dostosowaniem do nowych warunków pracy (linia 400 kV) w oparciu o przepisy szczególne i warunki gestorów sieci.

§ 15. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

1) dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pasa technologicznego w celu budowy linii 400 kV;

2) ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w części nie zajętej przez stanowiska słupów po zakończeniu prac budowlanych.

§ 16. Nie ustala się dodatkowych wymogów w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poza określonymi w przepisach odrębnych.

§ 17. Przeznacza się na cele nieleśne ogółem 5,7973 ha gruntów leśnych położonych na terenie objętym planem, na podstawie uzyskanej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego – decyzja Nr DMG.III.19.2003 z dnia 27 marca 2013 roku.

Rozdział 3.
Ustalenia uzupełniające dotyczące symboli przeznaczenia terenów

§ 18.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, RZ, W i N ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, w tym: R – grunty orne, Rz – łąki i pastwiska, W – rowy, N – nieużytki.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na warunkach i zasadach określonych § 8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych § 8;

3) zakaz zalesiania terenów;

4) dopuszcza się wycinkę istniejących zadrzewień w zakresie niezbędnym do realizacji projektowanej linii 400 kV, na podstawie przepisów odrębnych;

5) dopuszcza się lokalizację:

a) dróg wewnętrznych, niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
b) urządzeń melioracji.

§ 19.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na warunkach i zasadach określonych w §8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych w §8;

3) ochronę wód wraz z ich obudową biologiczną.

§ 20.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL/TL ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) przebieg napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na warunkach i zasadach określonych w § 8;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu pasa technologicznego dwutorowej linii na warunkach i zasadach określonych w § 8;

3) dopuszcza się wylesienia na potrzeby lokalizacji słupów, realizacji i eksploatacji linii 400 kV w granicach jej pasa technologicznego;

4) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych - gospodarczych związanych z gospodarką leśną oraz niezbędnych elementów liniowych infrastruktury technicznej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 21. Nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem planu ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości terenów.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 14:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3020 razy