BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/146/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 listopada 2012 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

      Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP z 2012 r. poz. 587) uchwala się ,co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 810,87 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1352,74 zł; 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1623,28 zł. 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3097,69 zł. 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1893,80 zł. 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 2394,29 zł; 

b) powyżej 36 ton - 3097,68 zł. 

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1623,28 zł. 

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1893,80 zł; 

b) powyżej 36 ton – 2394,29 zł. 

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1893,80 zł; 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2394,29 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/85/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 lis 2012 14:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1648 razy