BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/145/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 listopada 2012 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP z 2012 r. poz. 587), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł. od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł. od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,73 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/84/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 lis 2012 13:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1628 razy