BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 listopada 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 60.000 zł; zwiększenie planu – 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco: 

- Plan dochodów budżetowych – 19.475.962 zł, z tego: bieżące – 19.373.231 zł; majątkowe – 102.731 zł; 

- Plan wydatków budżetowych – 18.598.206 zł, z tego: bieżące – 18.047.515 zł; majątkowe – 550.691 zł; 

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów. 

4. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały Nr XXVIII/133/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 lis 2012 13:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1679 razy