BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/139/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 , art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – działek, stanowiących własność Gminy Stawiski, będących częścią działki 676, oznaczonych, zgodnie ze wstępnym projektem podziału, numerami ewidencyjnym 676/2 o powierzchni 0,0335 ha, 676/3 o powierzchni 0,0279 ha i 676/4 o powierzchni 0,0282 ha, położonych w Stawiskach, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L27298/0. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 14:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1727 razy