BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/136/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w wykonaniu Uchwały Nr XXIII/111/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski" dotyczącą przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża – Ełk na terenie gminy Stawiski, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunku zmiany studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV.

§ 3. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1)             rysunek zmiany studium: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:25.000 obejmujący przebieg trasy linii elektroenergetycznej 400 kV, stanowiący załącznik Nr 1,

2)             określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik Nr 2;

3)             tekst jednolity Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski zatwierdzonego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 (zmienionego uchwałą Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012 r) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium, stanowiący załącznik Nr 3.

Rozdział 2.

Ustalenia

§ 4. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski, stanowiącym  załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 roku z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

l) w ROZDZIALE 3 – KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
a) 3.3. KIERUNKI OCHRONY PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ:

- punkt 3.3.8. Ochrona ludzi i środowiska przed szkodliwym elektroenergetycznym promieniowanem niejonizującym, uzupełnia się akapid trzecie, który otrzymuje brzmienie:

W celu maksymalnej ochrony przed polem elektromagnetycznym należy:

·  zmniejszyć do minimum oddziaływanie pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko przyrodnicze,

· zapobiegać zagrożeniom poprzez wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich pasów technologicznych dla linii napowietrznych:

-     110 kV – po 20 m od osi linii w obie strony,

-     220 kV – po 25 m od osi linii w obie strony,

-     400 kV – po 35 m od osi linii w obie strony,

· przestrzegać wymogów sanitarnych w stosunku do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych,

· w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić stosowne zakazy w obrębie lokalizacji elektrowni wiatrowych,

· w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić stosowne zakazy w obrębie pasów technologicznych,

· stosować dopuszczalne wskaźniki poziomu pola elektromagnetycznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi”;

b) 3.9. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

-  punkt 3.9.5. Elektroenergetyka uzupełnia się, a tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

-adaptację istniejących urządzeń  elektroenergetycznych: linii napowietrznych 220kV i 15kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz sieci napowietrznej i kablowej nn, zwracając przy tym uwagę na konieczność zachowania odpowiednich pasów technologicznych  stref ochronnych od istniejących i projektowanych linii napowietrznych 400 kV, 220 kV, 110kV i 15kV do istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych,

-budowę linii napowietrznej 400 kV Łomża – Ełk oraz budowę linii 110kV relacji Łomża – Stawiski - Szczuczyn – Ełk,

2)  w ROZDZIALE 5 – ZADANIA DLA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH,

lista inwestycji publicznych uzupełnia się pkt 12, który otrzymuje brzmienie:

12. Budowa linii elektrycznej elektroenergetycznych: 400 kV i 110 kV relacji GPZ Łomża I- Piątnica- Stawiski- Szczuczyn- Ełk.

§ 5. Na rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:25.000 wprowadza się zmianę, polegającą na wyznaczeniu przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV, przez obszar gminy Stawiski, relacji Łomża - Ełk.

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 14:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2816 razy