BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/135/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 8, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie na warunkach zgodnych z ustaloną tabelą: 

 

Dochód miesięczny netto na osobę w złotych: 

Wysokość opłaty w % ustalona od rzeczywistej ceny usługi, tj. 9,38 zł. za 1 godzinę, dla osób: 

samotnie 
gospodarujących 

w gospodarstwach 
wieloosobowych 

do 542 

nieodpłatnie 

nieodpłatnie 

543 – 750 

10% 

15% 

751 – 850 

15% 

20% 

851 – 950 

20% 

25% 

951 – 1 050 

30% 

35% 

1 051 – 1 150 

40% 

45% 

1 151 – 1 250 

45% 

50% 

1 251 – 1 500 

50% 

100% 

powyżej 1 500 

pełna odpłatność 

pełna odpłatność 

§ 2. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli odpłatność za udzielone świadczenia byłaby dla osoby zobowiązanej nadmiernym obciążeniem lub niweczyłaby skutki udzielonej pomocy, osoba zobowiązana do uiszczenia należności za usługi może być całkowicie zwolniona na jej pisemny wniosek lub pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach. 

2. Okres zwolnienia z ponoszenia odpłatności za przyznane świadczenia określa w drodze decyzji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/72/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2012 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 14:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1710 razy