BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/133/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 260.591 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 111.013 zł.; zwiększenie planu – 371.604 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco: 

- Plan dochodów budżetowych – 18.962.955 zł., z tego: bieżące – 18.860.224 zł.; majątkowe – 102.731 zł. 

- Plan wydatków budżetowych – 18.085.199 zł., z tego: bieżące – 17.487.206 zł.; majątkowe – 597.993 zł. 

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów. 

5. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały Nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 13:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1710 razy