BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/132/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust.1 pkt.2 i ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), oraz art. 219 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Stawiski w roku 2012 dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w kwocie 35.000zł. z przeznaczeniem na zakup elektrokoagulacji, która docelowo będzie wykorzystywana w zabiegach z zakresu chirurgii i chirurgii urazowo – ortopedycznej.

2.Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Kolnie, a Gminą Stawiski.

3. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 upoważnia się Burmistzra Stawisk.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 13:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1734 razy