BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/131/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 19 października 2012 roku
w sprawie: podziału Gminy Stawiski na okręgi wyborcze.

Na podstawie art. 13, art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.), art. 418 §1 i art. 419 §2 i  §4, art. 420 §1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Stawisk uchwala się, co następuje:

§1.  Dokonuje się podziału Gminy Stawiski na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§4.  Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Stawiskach oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Stawisk przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§5.  Na ustalenia Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie okręgów wyborczych, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i w sołectwach Gminy Stawiski.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 paź 2012 13:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1729 razy