BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/130/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.  l i art.  27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), w wykonaniu uchwały Nr LXX/272/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski, uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski " dotyczącą terenów położonych we wschodniej części gminy na gruntach wsi: Romany, Sokoły, Rogale, Mieszołki, Mieczki Sucholaszczki, Tafiły, Jurzec Włościański, Cedry, Rostki i miasta Stawiski zwaną dalej „zmianą studium".

2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunkach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem zmiany studium jest wyznaczenie terenów pod lokalizację farm wiatrowych.

§ 3. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1)  rysunek zmiany studium:

a) „Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:25.000  obejmujący grunty wsi: Romany, Sokoły, Rogale, Mieszołki, Mieczki Sucholaszczki, Tafiły, Jurzec Włościański, Cedry, Rostki i miasta Stawiski stanowiący załącznik Nr 1,

2)  określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik
Nr  2;

3) tekst jednolity Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski zatwierdzonego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium stanowiący załącznik Nr 3.

 

ROZDZIAŁ II

USTALENIA

§ 4. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

l) w  części WPROWADZENIE  (na stronie 8) : dodaje się akapit w brzmieniu:
· strefy dopuszczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych,

2)  w Rozdziale 2 – CELE ROZWOJU, punkt 2.2.5. Cele rozwoju infrastruktury technicznej (na stronie 18) dodaje się akapit w brzmieniu:

   · rozwój energetyki odnawialnej.”

3) w Rozdziale 3 – KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

a) 3.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

- punkt 3.1.1 Jednostka miejska –miasto Stawiski – M (na stronie 19) dodaje się akapit w brzmieniu:  

· na gruntach miasta Stawiski (we wschodniej części) zakłada się realizację farm elektrowni wiatrowych.”;

- punkt 3.1.2 Jednostka rolnicza –R (R a – wschodnia - na stronie 20) dodaje się akapit w brzmieniu: 

Na gruntach wsi: Romany, Sokoły, Rogale, Mieszołki, Mieczki Sucholaszczki, Tafiły, Jurzec Włościański, Cedry, Rostki zakłada się realizację farm elektrowni wiatrowych.”,

b) 3.3. KIERUNKI OCHRONY PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ:

- punkt 3.3.6. Ochrona powietrza atmosferycznego (na stronie 29) uzupełnia się tiret piąty, który otrzymuje brzmienie:

przestrzeganiu wartości poziomów dopuszczalnych dla niektórych substancji w powietrzu, stężeń zanieczyszczeń określonych w obowiązujących przepisach szczególnych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz. 796),”;

- punkt 3.3.7. Ochrona ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami (na stronie 29) uzupełnia się tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

uwzględniania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wartości progowych poziomów hałasu zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002 roku w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81)  określonych w obowiązujących przepisach szczególnych.”;

- punkt 3.3.8. Ochrona ludzi i środowiska przed szkodliwym elektroenergetycznym promieniowanem niejonizującym (na stronie 29) uzupełnia się akapid trzeci, który otrzymuje brzmienie:

W celu maksymalnej ochrony przed polem elektromagnetycznym należy: promieniowaniem niejonizującym należy zachować strefy wolne od zabudowy i stałego przebywania ludności o minimalnej szerokości 20 m od osi linii.

·  zmniejszyć do minimum oddziaływanie pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko przyrodnicze,

· zapobiegać zagrożeniom poprzez wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odpowiednich pasów technologicznych dla linii napowietrznych:

-     110 kV – po 20 m od osi linii w obie strony,

-     220 kV – po 25 m od osi linii w obie strony,

-     400 kV – po 35 m od osi linii w obie strony,

· przestrzegać wymogów sanitarnych w stosunku do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych,

· w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić stosowne zakazy w obrębie lokalizacji elektrowni wiatrowych.”;

c) 3.4. KIERUNKI OCHRONY PRZESTRZENI KULTUROWEJ punkt 3.4.1. Tereny i obiekty dóbr kultury podległe ochronie prawnej – Wykaz stanowisk archeologicznych podlegających ochronie (na stronie 37) uzupełnia się wykaz stanowisk archeologicznych poprzez dodanie akapitu:

 „Na terenie objętym zmianą studium znajdują się stanowiska archeologiczne:

Rostki

stanowiska nr: 11, 12, 13, 14, 15 na obszarze 33- 77 AZP,

Cedry

stanowiska nr: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 na obszarze 33- 77 AZP,

Cwaliny

stanowiska nr: 16, 17, 18, 19, 20 na obszarze 33- 77 AZP,

Rogale

stanowiska nr: 5, 8,10, 12 na obszarze 32- 77 AZP,

Sokoły

stanowiska nr: 7, 46 na obszarze 32- 77 AZP,

Stawiski

stanowiska nr: 3 na obszarze 32- 77 AZP, 36  na obszarze 33- 77 AZP,

”,

d) 3.5. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU OBSZARÓW ZABUDOWANYCH I PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ punkt 3.5.2 Kierunki rozwoju  na obszarze jednostki R - rolniczej (na stronie 48) uzupełnia się akapit, który otrzymuje brzmienie:

Wszystkie formy zabudowy należy lokalizować w obrębie istniejącego zainwestowania oraz na obszarach określonych na rysunku studium jako rezerwy i kierunki rozwoju układów przestrzennych z wyłączeniem powierzchni leśnych, terenów o niekorzystnych dla zabudowy warunkach  fizjograficznych oraz terenów położonych w wyznaczonych obszarach farm wiatrowych.”;

e) 3.9. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

-  punkt 3.9.5. Elektroenergetyka (na stronie 66) dodaje się akapit w brzmieniu:

· budowę 22 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w południowej części gminy. Program rozwoju energetyki odnawialnej opartej o wykorzystanie wiatru obejmuje grunty  następujących wsi: Romany, Sokoły, Rogale, Mieszołki, Mieczki Sucholaszczki, Tafiły, Jurzec Włościański, Cedry, Rostki i wschodnią cześć gruntów miasta Stawiski.

- punkt 3.9.7. Telekomunikacja (na stronie 66) otrzymuje brzmienie:

3.9.7. Telekomunikacja

Dostosowanie systemu telekomunikacyjnego do potrzeb mieszkańców zakłada się

 poprzez:

·         utrzymanie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w dobrym stanie technicznym,

·         lokalizację sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych technologiach, w tym budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej,

·         objęcie terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej,

·         rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych), stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i regionie

·         dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

f) 3.10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OBRONA CYWILNA (na stronie 68) dodaje się akapit w brzmieniu:

· wszelkie projektowane na obszarze gminy obiekty o wysokości równej i większej od 50 m npt oraz każdorazowo przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy zgłaszać do Sił Powietrznych RP.”,

4) w Rozdziale 4 – KIERUNKI POLITYKI PLANISTYCZNEJ, punkt 4.1. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE PLANU MIEJSCOWEGO MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWE (na stronie 69) uzupełnia się akapit, który otrzymuje brzmienie:

Dla obszarów położonych w trzech wyznaczonych strefach dopuszczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem P1, P2, P3 i P4 będą sporządzane sukcesywnie w zależności od potrzeb inwestycyjnych i powinny określać:

a) lokalizacje elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem w szczególności:

-           określenia szczegółowych zasad i warunków wynikających z ochrony zabudowy i środowiska przyrodniczego,

-          wymaganych odległości od istniejących linii 15 kV tzn wzdłuż trasy linii wyznaczyć pas techniczny o szerokości 25 m (os symetrii pasa technicznego wyznaczają słupy linii), w którym w dowolnym stanie pracy siłowni wiatrowej nie może znaleźć się jakikolwiek  element siłowni wiatrowej(w szczególności łopaty siłowni),

-          wymaganych odległości od projektowanej linii 110 kV tzn wymagana odległość posadowienia elektrowni od skrajnego przewodu linii powinna być większa niż „3d” gdzie „d” jest średnicą koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej

b) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, w tym również wyznaczenie terenu dla realizacji urządzenia elektroenergetycznego umożliwiającego odbiór energii elektrycznej z farm wiatrowych,

c) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów położonych w zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowych, w tym zakazu zabudowy,

d) zasady i warunki zagospodarowania zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z przepisami odrębnymi:

a)      elektrownie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,

b)       obiekty o wysokości równej i większej od 50 m npt każdorazowo przed wydaniem pozwolenia na budowę wymagają zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.”;

 

5)  w ROZDZIALE - MATERIAŁY ŻRÓDŁOWE, (na stronie 73) dodaje się akapity w brzmieniu:

·  Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Stawiski

·  Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla części obszaru;”.

§ 5. Na rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:25 000 wprowadza się zmianę, polegającą na: wyznaczeniu obszarów farm wiatrowych, stref lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów, a także uzupełnienia się rysunek o wykazane § 4 pkt.3 lit.c stanowiska archeologiczne oraz granice obszarów, dla których będą sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznaczone fioletowym symbolem P1, P2, P3 i P4.

ROZDZIAŁ III PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

 

 

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 wrz 2012 16:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3363 razy