BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.  

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 110.929zł.; zwiększenie planu – 365.203zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 200zł.; zwiększenie planu – 254.474zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 18.702.232zł., z tego: bieżące – 18.599.501zł.; majątkowe – 102.731zł.

- Plan wydatków budżetowych – 17.824.476zł., z tego: bieżące – 17.261.483zł.; majątkowe – 562.993zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 wrz 2012 16:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1709 razy