BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski.

            Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski w przypadkach przewidzianych w ustawach lub innych uznanych za istotne dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej konsultacji.

§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1)      ogólnogminny,

2)      lokalny – dotyczy jednego lub kilku sołectw,

3)      środowiskowy – dotyczy określonej grupy społeczno – zawodowej zamieszkałej na obszarze gminy.

§ 3.1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Stawisk w drodze zarządzenia.

2. Zarządzając konsultacje Burmistrz Stawisk określa w szczególności:

1)      przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej - wskazuje tę podstawę),

2)      datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3)      zasięg terytorialny.

§ 4.1. Konsultacje przeprowadza się co najmniej w jednej spośród następujących form:

1)      zamieszczenie projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń;

2)      otwartego spotkania z mieszkańcami;

3)      elektronicznego zapytania o uwagi i opinie.

2. Publikacja projektu w formie, o której mowa w ust.1 pkt 1 jest obowiązkowa i trwa przez cały okres konsultacji.

§ 5.1. Spotkanie o którym mowa w § 4 ust.1. pkt 2 może być zwoływane wielokrotnie w trakcie okresu konsultacji.

2. Do udziału w konsultacjach upoważnione są osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem konsultacji.

3. Informacje o terminie spotkania zamieszcza się w sposób zwyczajowo przyjęty (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń).

4. Ze spotkania sporządza się protokół, którego załącznik stanowi lista obecności uczestników spotkania.

§ 6. Wyniki konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób/podmiotów w nich uczestniczących.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Stawiski.

§ 8. Traci moc uchwała 110/XXIV/97  Rady Gminy i Miasta w Stawiskach z dnia 24 lutego 1997 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 wrz 2012 15:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1803 razy