BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/127/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 69.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zwiększenie planu – 69.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

  • Plan dochodów budżetowych – 18.405.613 zł., z tego: bieżące – 18.302.882 zł.; majątkowe – 102.731 zł.
  • Plan wydatków budżetowych – 17.527.857 zł., z tego: bieżące – 16.982.864 zł.; majątkowe – 544.993 zł.

4.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
5.Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały Nr XXV/123/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 lip 2012 14:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1707 razy