BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/118/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.     

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 21.027zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 50.933zł.; zwiększenie planu – 238.375zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.539.907zł., z tego: bieżące – 17.506.176zł.; majątkowe – 33.731zł.

- Plan wydatków budżetowych – 16.662.151zł., z tego: bieżące – 16.137.158zł.; majątkowe – 524.993zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do Uchwały Nr XXIII/110/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.02.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.    Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.    Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 15:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1725 razy