BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/116/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 marca 2012 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Gmina Stawiski przystępuje do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i przeznacza na realizację tego projektu w 2012r. środki finansowe jako wkład własny w wysokości 5 000,00zł.

§2.  W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Stawiski działania będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 14:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1763 razy