BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/112/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lutego 2012 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża – Ełk na terenie Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Stawiski, polegającego na ustaleniu przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 mar 2012 14:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1651 razy