BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/111/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lutego 2012 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1.  Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002r. w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§2.  Podstawowym celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Łomża – Ełk, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§3.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 mar 2012 13:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1834 razy