BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/110/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lutego 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.   

1.      Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 518.943zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.      Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zwiększenie planu – 848.167zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.      Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.518.580zł., z tego: bieżące – 17.485.959zł.; majątkowe – 32.621zł.

- Plan wydatków budżetowych – 16.474.409zł., z tego: bieżące – 15.949.416zł.; majątkowe – 524.993zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.044.171zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

4.      Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.      Załącznik Nr 3 „Rozchody budżetu w 2012 roku” do Uchwały Nr XIX/94/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2012 otrzymuje brzmienie „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 mar 2012 12:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1648 razy