BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIII/109/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 lutego 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021.

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

 

§1.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/93/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 mar 2012 12:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1677 razy