BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/102/11 Rady Miejskiej W Stawiskach

z dnia: 27 grudnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia dopłat do odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Ustala się dopłaty do odbioru odpadów komunalnych dla ogółu odbiorców w następującej wysokości:

1)      za pojemnik 120 litrów – w wysokości 4,42 zł

2)      za pojemnik 1100 litrów – w wysokości 41,05 zł.

§2.  Traci moc zapis § 1 ust.3 i 4 Uchwała NR IX/27/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

§3.  Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązują od dnia 01 marca 2012r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 12:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1697 razy