BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/101/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 grudnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236.) i art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Ustala się opłaty na odbiór odpadów komunalnych podlegających składowaniu na składowisku odpadów w miejscowości Miastkowo w wysokości:

1)      13,42 zł  za odbiór jednego pojemnika 120 l,

2)      123,05 zł  za odbiór jednego pojemnika 1100 l.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Traci moc Uchwała Nr IX/25/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2012r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 12:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2607 razy