BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/100/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 grudnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), uchwala się, co następuje ;

§1.  Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§2.  Decyzję w sprawie pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§3.  1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w danym przypadku są niezbędne do sprawienia pochówku, a w szczególności:

1)      zakup trumny po najniższej cenie;

2)      zakup niezbędnego ubrania – w razie potrzeby;

3)      korzystanie z chłodni lub prosektorium;

4)      przygotowanie zwłok;

5)      przygotowanie pogrzebu;

6)      obsługa przy pochówku, udział duchownego.

2. Gmina Stawiski może zlecić sprawienie pogrzebu zakładowi pogrzebowemu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędnych czynności oraz kosztów z tym związanych.

§4.  1. Gmina Stawiski dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów sprawienia pogrzebu na podstawie:

1)      wniosków i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku;

2)      rachunku wystawionego przez zakład pogrzebowy, do kwoty nie wyższej niż kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zasiłku pogrzebowego.

2. Koszty sprawienia pogrzebu pokrywa się z budżetu zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 11:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1767 razy