BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/99/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 grudnia 2011 roku
w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

§1.  Określa się następujące warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom wymienionym w art. 3 pkt 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.):

1)      dzieciom do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażonego w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % stosunku do kosztu posiłku

do 150

nieodpłatnie

powyżej 150 – 200

20

powyżej 200 - 250

60

powyżej 250

100

 

2)      osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym:

Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego, wyrażonego w %

Wysokość odpłatności wyrażona w % stosunku do kosztu posiłku

do  150

nieodpłatnie

powyżej 150 - 180

30

powyżej 180 - 200

50

powyżej 200 - 250

80

powyżej 250

100

 

§2.  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli odpłatność za udzielone świadczenia stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, osoba zobowiązana do uiszczenia należności za posiłki może być całkowicie zwolniona na jej pisemny wniosek lub pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach.

2.    Okres, za jaki świadczeniobiorca może być zwolniony z ponoszenia odpłatności za przyznanie świadczenia określa w drodze decyzji Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach, biorąc pod uwagę udokumentowana sytuację świadczeniobiorcy.

3.    Okres, o którym mowa w ust. 2 nie może być jednorazowo dłuższy niż 12 miesięcy.

§3.  Należność za udzieloną pomoc świadczeniobiorca opłaca gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podmiotu wskazanego w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, w terminie do 16 dnia każdego następnego miesiąca.

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 11:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1691 razy