BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XX/97/11 Rady Miejskiej W Stawiskach

z dnia: 27 grudnia 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1.  Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.  Traci moc uchwała Nr IX/26/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2012r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 11:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2766 razy