BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/94/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.  Dochody budżetu w wysokości 16.999.637zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.999.637zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§2.  Wydatki budżetu w wysokości 15.626.242zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.621.242zł,

- majątkowe w wysokości 5.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§3.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 15.880zł,

2) celową w wysokości - 37.691zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 37.691zł,

§4.  Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.395zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.373.395zł,

§5.  Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.373.395zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§6.  Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 400.000zł;

§7.  Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20.000zł.

§8.  Ustala się dochody w kwocie 52.725zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.725zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§9.  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§10.  Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.614.900zł, koszty – 1.635.942zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§11.  Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF),

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000zł.,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 10:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2827 razy