BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/93/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§1.  Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2.  Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3.  1. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4.  Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§6.  Traci moc Uchwała Nr V/11/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2010r. ze zmianami.

§7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 10:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1738 razy