BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/91/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2012 rok.
 

Na podstawie art. 18 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasadniczą tematykę Sesji Rady Miejskiej na 2012 rok: 

 

Lp. 

Data sesji 

Tematyka sesji 

1. 

I kwartał 2012r. 

(styczeń, luty, marzec) 

1. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok. 

2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2011 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej (na podstawie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie). 

4. Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2011 rok (na podstawie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie). 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

6. Sprawozdanie z działalności GOKiS i OPS w Stawiskach. 

2. 

II kwartał 2012r. 

(kwiecień, maj, czerwiec) 

1. Funkcjonowanie placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy Stawiski. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

3. 

III kwartał 2012r. 

(lipiec, sierpień, wrzesień) 

1. Informacja Burmistrza Stawisk o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. 

2. Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych gminy Stawiski do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 (informacja Burmistrza Stawisk). 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

4. 

IV kwartał 2012r. 

(październik, listopad, grudzień) 

1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stawiski w roku szkolnym 2011/2012 . 

3. Uchwalenie stawek podatków na 2013 rok. 

4. Uchwalenie budżetu na 2013 rok. 

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy. 

6. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 rok”. 

7. Zatwierdzenie taryf na 2013 rok za odprowadzanie ścieków komunalnych, pobór wody z wodociągów zbiorowych oraz wywóz śmieci. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 


Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 09:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1696 razy