BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/89/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 grudnia 2011 roku
w sprawie: wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) w zw. Z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.  

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z dniem 31 grudnia 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Ustala się termin wykonania wydatków wymienionych w ust. 1 do 30.06.2012r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 sty 2012 09:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1665 razy