BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/86/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 listopada 2011 roku
w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

2. Program obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lis 2011 15:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1725 razy