BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 04 listopada 2011 roku
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§1.    1.Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej łącznie podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi, prowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji przez Burmistrza Stawisk.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1)   cel konsultacji,

2)   przedmiot konsultacji,

3)   czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Przedmiotem konsultacji są:

1)   projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów, o których mowa w §1 ust. 1,

2)   projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

4. Termin na wyrażenie opinii wynosi 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji, które zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stawiski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

5. Konsultacje będą prowadzone w formie zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stawiski.pl) projektów będących przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 3 wraz z formularzem zgłaszania opinii, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail.

§2.    1.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Wyniki konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stawiski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach, nie później niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§3.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 5 lis 2011 13:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1789 razy