BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/81/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 04 listopada 2011 roku
w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  Rada Miejska w Stawiskach wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w obrębie miasta Stawiski przy ulicy Pocztowej 10, oznaczonej numerem ewidencyjnym 998 o powierzchni 0,0555ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00017117/5.

§2.  Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata opłaty po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Stawiski.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 5 lis 2011 13:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1683 razy