BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/77/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 04 listopada 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.   

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 8.627zł.; zwiększenie planu – 14.934zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 109.259zł.; zwiększenie planu – 115.926zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 18.643.011zł., z tego: bieżące – 17.985,160zł.; majątkowe – 657.851zł.

- Plan wydatków budżetowych – 19.198.865zł., z tego: bieżące – 16.329.290zł.; majątkowe – 2.869.575zł.

Deficyt budżetu w wysokości 555.854zł. pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

4. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały Nr XIV/56/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.07.2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 5 lis 2011 13:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1702 razy