BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/62/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach prowadzonym przez Gminę Stawiski.

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  1. Miejskie Przedszkole w Stawiskach prowadzone przez Gminę Stawiski zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8:00 do godz. 13:00.

§2.  Świadczenia przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności:

1)      zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka;

2)      gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej;

3)      gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

4)      przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych;

5)      działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

§3.  1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 1,80 zł / słownie złotych: jeden złotych osiemdziesiąt groszy/.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w ust.1.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata, o której mowa w §3 ust.1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne jest pomniejszona proporcjonalnie do liczby godzin nieobecności dziecka w przedszkolu.

§4.  Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§5.  Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy rodzicami /opiekunami prawnymi/ a dyrektorem przedszkola.

§6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§7.  Traci moc Uchwała Nr 25/V/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole Miejskie w Stawiskach.

§8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 wrz 2011 11:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1845 razy