BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/61/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.  1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 92zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 7.300zł.; zwiększenie planu – 7.392zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 18.011.366zł., z tego: bieżące – 17.280.515zł.; majątkowe – 657.851zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.494.220zł., z tego: bieżące – 15.523.704zł.; majątkowe – 2.970.516zł.

Deficyt budżetu w wysokości 555.854zł. pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 wrz 2011 11:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1751 razy