BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/59/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W Statucie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski  wprowadza się następujące zmiany:

1.      Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski:

1)        Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach,

2)        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach,

3)        Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach,

4)        Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach,

5)        Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

6)        Szkoła Filialna w Budach Stawiskich Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

7)        Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,

8)        Szkoła Podstawowa w Porytem,

9)        Szkoła Filialna w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem,

10)    Miejskie Przedszkole w Stawiskach.

2.      § 42 otrzymuje brzmienie:” Z każdej sesji sporządzany jest protokół”

3.      § 44 otrzymuje brzmienie:

1)        Protokół wykłada się do wglądu radnym w urzędzie oraz na każdej następnej sesji do czasu przyjęcia przez radę.

2)        Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami, jednak nie później niż na najbliższej sesji.

3)        O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący rady po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.

4)        Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione, może przedłożyć je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,  za wyjątkiem §1 ust.1  uchwały – załącznik Nr 3 do statutu, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2011 09:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3974 razy