BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/58/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 891/94 o powierzchni 0,3189ha, rodzaj użytków – dr, położonej w Stawiskach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00036145/9.

§2. Traci moc uchwała Nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2011 09:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1768 razy