BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/57/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1. Postanawia się zmienić przeznaczenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.868.878zł. (słownie jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem zł.) podjętego Uchwałą Nr XI/41/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.05.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne na następujace zadania:

- 1.313.024zł. – spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich;

- 555.854zł. – zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 104527 Lisy – Mieszołki – Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945km”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2011 09:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1832 razy