BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/56/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 lipca 2011 roku
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.  

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 95.701zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększenie planu – 95.701zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.938.274zł., z tego: bieżące – 17.280.423zł.; majątkowe – 657.851zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.494.128zł., z tego: bieżące – 15.523.612zł.; majątkowe – 2.970.516zł.

4. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały Nr XX/49/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24.06.2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Pkt 4 Uchwały Nr XI/40/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku” do Uchwały Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

- przychody budżetu w kwocie 1.868.878zł.

- rozchody budżetu w kwocie 1.313.024zł.

Deficyt budżetu w wysokości 555.854zł. pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

6. Pkt 5 Uchwały Nr XI/40/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. otrzymuje brzmienie:

- ustala się limit na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 555.854zł.;

- ustala się limit na sfinansowanie rozchodów budżetu w wysokości 1.313.024zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 sie 2011 09:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1858 razy