BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/55/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 26 czerwca 2011 roku
w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 – 3, § 70 ust. 2 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2008r. Nr 23 poz. 249), uchwala się co następuje:

§1.  Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Kiciński  Andrzej- Przewodniczący,

2) Chmielewski  Stefan- członek,

3) Ducka Bogusława – członek,

4) Kiełczewski Antoni- członek,

5) Zabielski Mariusz - członek,

§2.  Powołuje się Komisję  Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  w składzie:

1) Chodnik Sławomir Antoni - członek,

2) Chojnowski Tomasz  - członek,

3) Rzadka Barbara - członek,

4) Zalewska Elżbieta- członek,

5) Zalewski Tadeusz - członek.

§3.  Powołuje się Komisję  Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1) Bagiński Robert - członek,

2) Kurzątkowski Jan - członek,

3) Mieczkowski Wojciech Tadeusz  - członek,

4) Ramotowski Lech- członek,

5) Rudzki Józef - członek,

§4.  Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących i Zastępców komisji wymienionych w §2  i 3 uchwały, komisje wybierają we własnym zakresie spośród swoich członków.

§5.  Traci moc uchwała Nr XI/43/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 10:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1762 razy