BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/53/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 czerwca 2011 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§1.  Usługi świadczone przez Miejskie Przedszkole w Stawiskach prowadzone przez Gminę Stawiski w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009r. Nr 4 poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2.  1. Rodzice(opiekunowie prawni) dziecka korzystającego ze świadczeń przedszkola w wymiarze przekraczającym pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wychowania przedszkolnego zobowiązani są do ponoszenia odpłatności miesięcznej w wysokości 9 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz.1679 z późn. zm.).

2.      Odpłatność obejmuje opiekę dydaktyczno – wychowawczą, w szczególności organizację zajęć rekreacyjnych oraz rozwijanie aktywności indywidualnej i społecznej.

§3.  1. Opłata określona w § 2 ust.2 uchwały nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności : nauki języków obcych i rytmiki.

2.      Wysokość opłaty żywieniowej, na każdy rok szkolny, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Stawisk w oparciu o aktualne ceny artykułów spożywczych.

§4.  Zakres świadczeń oraz wysokość opłat udzielanych przez Miejskie Przedszkole w Stawiskach określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§6.  Traci moc uchwała Nr 25/V/03 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za Przedszkole Miejskie w Stawiskach.

§7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 10:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1868 razy