BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/52/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 czerwca 2011 roku
w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Nr 180 poz. 1493; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.  W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Stawiski uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.

§2.  Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:

1)        W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2)        Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Stawisk.

3)        Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:  

a)    podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,

b)   Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.

4)        Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2.

5)        Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

6)        Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

7)        W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8)        W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.

9)        Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.

§3.  Ustala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:

1)        Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem/Burmistrzem/ Prezydentem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2)        Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3)        Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:

a)      ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,

b)      zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,

c)      reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,

d)      tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

4)      W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

5)      Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

6)      Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

7)      Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

8)      Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób,  w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

9)      Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.

10)  Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z prac Zespołu i grup roboczych reguluje Regulamin  Zespołu.

11)  Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§5.  Traci moc Uchwała Nr X/39/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§6.  Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka


Uchwała straciła moc 09 listopada 2021 r. 

Uchwała obowiązująca: Uchwała Nr XXXVIII/223/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 9 listopada 2021 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stawiski oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 10:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1854 razy