BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/51/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 czerwca 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy Stawiski.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 20% stawki odsetek za zwłokę, ogłoszonej na podstawie art. 56 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 10:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1841 razy