BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/50/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 czerwca 2011 roku
w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami)Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ 2. Zwolnienie przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)      faktycznym zaprzestaniu uprawy,

2)      niewykorzystywaniu gruntów na cele pastwiskowe,

3)      niedokonywaniu zbiorów traw i siana na cele paszowe,

4)      utrzymaniu gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów (pozostawienie gruntów w czarnym ugorze lub dokonywanie oprysków chemicznych),

5)      oznakowaniu gruntów tabliczką z podanym numerem działki zgodnym z ewidencją gruntów, jej powierzchnią i klasą oraz zapisem, że zostały one wyłączone z produkcji rolnej.

§ 3. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika zawierający dane określone w załączniku  do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 09:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1763 razy