BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/49/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.  1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu - 16.806zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.    Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych- zmniejszenie planu – 204.082zł.; zwiększenie planu – 220.888zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.    Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 17.803.420zł., z tego: bieżące – 17.228.002zł.; majątkowe – 575.418zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.359.274zł., z tego: bieżące – 15.406.481zł.; majątkowe – 2.952.793zł.

4.    Załącznik Nr 2 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały Nr XI/40/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.05.2011r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5.    Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.313.024zł. przeznacza się na planowane spłaty rat kredytów długoterminowych.

6.    Deficyt budżetu w wysokości 1.868.878zł. pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 1.868.878zł.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 09:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1747 razy