BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/48/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 czerwca 2011 roku
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok; sprawozdaniem finansowym; opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży; informacją o stanie mienia Gminy Stawiski; stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§1.  Udziela się Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lip 2011 09:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1783 razy