BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXX/271/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 10 listopada 2010 roku
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230 oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996) w wykonaniu uchwały XXXIV/145/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Stawiskach po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski” uchwalonym uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002 r., uchwala co następuje:

rozdział i

przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789 - zwany dalej „planem”.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 1,08 ha gruntów miasta Stawiski.

3. Granice obszaru obowiązywania planu określa rysunek planu miejscowego zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Stawiski ul. Cedrowska”, sporządzony na mapie w skali 1: 1.000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do planu dołącza się "Prognozę oddziaływania na środowisko" nie wymagającą publikacji.

§ 2. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej Uchwały:

1) załacznik Nr 1 -Rysunek planu” w skali 1 : 1.000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granica opracowania planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) przeznaczenie terenu określone symbolami przeznaczenia terenu;

d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

e) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji do uściślenia w projektach budowlanych sieci infrastruktury technicznej;

2) załącznik Nr 2 – określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3– określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 3. 1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) zasady podziału nieruchomości objętych planem miejscowym na działki budowlane;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady budowy systemów: komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Plan nie ustala ze względu na niewystępowanie w obszarze objętym ustaleniami planu:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

§ 4. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów jego zagospodarowania i zabudowy.

§ 5. 1. W planie stosuje się definicje pojęć określone między innymi w:

1) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4) ustawie  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

5) ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

6) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne;

3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony  na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego;

2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne przeznaczenie niż podstawowe, uzupełniające je i wzbogacające;

4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której umieszcza się minimum 60 % elewacji frontowej budynku mieszkalnego;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub jego najdalej wysunięte elementy w kierunku ulicy lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią rozgraniczającą, z wyłączeniem elementów wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms, pilaster, murek oporowy, podjazd, schody zewnętrzne ich zadaszenie;

7) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię budynków po obrysie zewnętrznym wyrażoną w metrach lub w % jako stosunek powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki.

 

rozdział ii

ustalenia planu

§ 6. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren przeznaczony na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych ustaleniami planu i wydzielonych liniami rozgraniczajacymi i oznacza się następującymi symbolami przeznaczenia terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej o funkcji oznaczonej symbolem- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ok. 0,85 ha m2;

a) 01 MN – teren o powierzchni 1315 m2 – (1 działka),

b) 02 MN - teren o powierzchni 7145 m2 (6 działek);

2) tereny komunikacji o powierzchni 0,23 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KD      – droga publiczna -  droga dojazdowa,

b) KDw   – droga wewnętrzna,

c) Kx       – ciąg pieszo-rowerowy.

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN plan ustala:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, zielenń urządzona;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu;

b) zabudowa mieszkaniowa wzdłuż wyznaczonej obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

c) ustala się zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych;

d) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych lub prefabrykowanych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) plan zakazuje realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, inwestycji drogowych;

b) ustala się obowiązek segregacji odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w mieście;

c) ustala się wyłącznie zorganizowany sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) podział terenu na działki budowlane mieszkaniowe w sposób wskazany na rysunku planu;

b) minimalna  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni ogólnej działki mieszkaniowej;

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 30% działki budowlanej mieszkaniowej;

d) dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 220 m2 i jednego budynku gospodarczego (lub budynku gospodarczo-garażowego) o powierzchni zabudowy do 60 m2 , na każdej wyznaczonej działce budowlanej mieszkaniowej;

e) garaż w budynku mieszkalnym + 2 miejsca parkingowe na działce;

f) warunki zabudowy i realizacji budynków:

- budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym,

- szerokość frontu budynku mieszkalnego równoległego do ulicy 03 KDw i ciągu pieszego 04 Kx: 12,0 do 15,0m, z warunkiem zachowania odleglości od bocznych działek nie mniej niż 4,0 m,

-  wysokość ściany frontowej budynku mieszkalnego do oparcia dachu nie więcej niż 5,5 m, budynku gospodarczego do 3,0 m,

- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, o jednakowym nachyleniu połaci dachowej i kolorystyce z budynkiem mieszkalnym,

- wyniesienie posadzki parteru budynku mieszkalnego od 0,60 m do maksymalnie 1,0 m ponad poziomem projektowanej rzędnej terenu, budynku gospodarczego do 0,60 m,

- dachy wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30o-40o,

- linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne od strony ulic zostały określone na rysunku planu;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługę komunikacyjną terenów zabudowy mieszkaniowej zapewnia się z istniejącego przebiegu ulicy dojazdowej KD poprzez ulicę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDw z placem do zawracania zgodnie z rysunkiem planu. Ulica wewnętrzna o szerokości 10,2 m w liniach rozgraniczających. Włączenie ulicy do drogi KD w postaci włączenia prostego. Obsługę działki przylegającej do ulicy Cendrowskiej na terenie 2MN zapewnić tej ulicy poprzez wjazd bramowy;

b) KD droga dojazdowa, przedłużenie obecnych linii rozdraniczających do włączenia drogi wewnętrznej, na kolejnym odcinku pas drogowy o szerokości 10,0 m;

- szerokość jezdni 6,0 m,

c) wyznaczona droga wewnętrzna ozn. KDw obsługuje bezpośrednio przyległe działki projektowanej zabudowy:

- szerokość jezdni 4,5 m,

- chodnik jednostronny, realizowany po stronie wyznaczoych działek,

d) Kx ciąg pieszo-rowerowy, połączenie ulicy Cedrowskiej z projektowaną ulicą wewnętrzną 03 KDw o szerokości 4,5 m;

6) zasady obsługi infrastruktury technicznej;

a) w zakresie infrastruktury technicznej zakłada się uzbrojenie terenu objętego planem w następujące sieci wraz z niezbędnymi urządzeniami:

- zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez przyłącza indywidualne do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;

- odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych przewiduje się poprzez indywidualne przyłącza do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z odprowadzeniem do istniejącej sieci w ul. 550 - lecia Stawisk;

- odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych poprzez wpusty i odwodnienia liniowe do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy oznaczonej na planie symbolem KDw;

- telekomunikacyjną, stosownie do potrzeb z dopuszczeniem różnych operatorów;

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez przyłącza indywidualne do istniejących linii i urządzeń elektroenergetycznych, warunki techniczne określi PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o. Rejon Łomża, sytuowanie i realizacja stacji transformatorowej nie wymaga zmiany planu;

- zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków, przewiduje się we własnym zakresie z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego;

- dopuszcza się zmianę przebiegu i systemu sieci w ramach opracowania projektów budowlanych;

b) w zakresie usuwania odpadów komunalnych ustala się zasadę zorganizowanego systemu usuwania odpadów stałych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb;

7) ustala się następujące zasady i wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

- wykonać hydranty w odcinkach projektowanej sieci wodociągowej.

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- ustala się, że do chwili rozpoczęcia realizacji funkcji określonych niniejszym planem dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu;

9) ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem planu, pobieranej jednorazowo w momencie sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego planu, dla terenu oznaczonego symbolem MN, KDw i Kx w wysokości: -  10 % (słownie dziesięć procent).

ROZDZIAŁ IV

przepisy końcowe

§ 8. W przypadku zmiany definicji ustawowych, oraz nazw instytucji i organów podawanych w uchwale zawartych w obecnie obowiązujących aktach prawnych odpowiednie ustalenia należy dostosować do zmienionych definicji ustawowych, oraz nazw instytucji i organów wprowadzonych nowymi aktami prawnymi  bez procedury zmiany planu.

§ 9. 1.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

2. Burmistrzowi Stawisk powierza się przechowywanie oryginału planu wraz ze zbiorem dokumentacji formalno – prawnej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 cze 2011 15:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2734 razy